UVODNE ODREDBEOvim Uvjetima korištenja usluga društva Plus Hosting Grupa d.o.o. Pula (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja) uređuju se odnosi između trgovačkog društva Plus Hosting Grupa d.o.o., sa sjedištem u Puli, Nobileova 20, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu u registarski uložak s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 130039906, OIB: 25444746329, kao pružatelja usluga koje unutar svojeg predmeta poslovanja pruža Plus Hosting Grupa d.o.o. Pula, a koje usluge su objavljene na web stranici www.plus.hr i poznate/prezentirane kroz brand "Optima hosting", i Korisnika usluge, kako je on definiran daljnjim odredbama ovih Uvjeta korištenja.

Na sve međusobne odnose između društva Plus Hosting Grupa d.o.o. Pula kao Pružatelja, i Korisnika, koji nisu posebno regulirani odredbama ovih Uvjeta korištenja, imati će se primjenjivati odredbe Zakona o obveznim odnosima, Opća uredba o zaštiti podataka (EU679/2016) kao i ostalih mjerodavnih propisa Republike Hrvatske.


U svrhu razumijevanja i tumačenja odredaba ovih Uvjeta korištenja kao i njihove primjene, imati će se smatrati da pojedini izrazi upotrebljeni u ovim Uvjetima korištenja, imaju slijedeće značenje:

1. Pojmovi


 • (a) Uvjeti - uvjeti korištenja Optima hosting Usluga.
 • (b) Ugovor - ugovor sklopljen između Korisnika i Pružatelja usluga o pružanju Usluga čiji sastavni dio su, neovisno o obliku u kojem je sklopljen, ovi Uvjeti.
 • (b) Pružatelj - odnosi se na "Optima hosting" brand kao dio Plus Hosting Grupa d.o.o., Nobileova 20, 52100 Pula, Hrvatska, OIB: 25444746329.
 • (c) Optima hosting - odnosi se na Pružatelja usluga
 • (d) Stranica - odnosi se na Pružateljevu web stranicu na adresi www.plus.hr
 • (e) Usluga - obuhvaća sve usluge navedene na Stranici Pružatelja, koje Pružatelj pruža Korisnicima u okviru svoje poslovne djelatnosti;
 • (f) Korisnik - vlasnik usluge, svaka fizička i pravna osoba koja koristi usluge Pružatelja, što uključuje i fizičke osobe koje sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, imaju status potrošača.
 • (g) Sadržaj - bilo koji materijal, podaci te informacije (uključujući i materijal trećih osoba) koje Korisnik objavljuje, pohranjuje ili distribuira korištenjem Usluge
 • (h) Pravila - podrazumjeva pravila prihvatljivosti korištenja koja su vidljiva u članku 5. ovih Uvjeta
 • (i) Cjenik - važeći cjenik usluga Pružatelja, određen u članku 10. ovih Uvjeta korištenja, koje Pružatelj javno objavljuje na svojim web stranicama, a prihvaćanje kojih Korisnik potvrđuje i prihvaća sklapanjem ugovora i prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja.
 • (j) Garancija - 45-dnevno jamstvo koje Pružatelj nudi za svoje shared hosting usluge. Jamstvo ne pokriva ostale usluge poput registracije domena, VPS, dedicated servera, Plus Expert usluge, SSL certifikata, itd.
 • (k) Vlasnik - vlasnikom Usluge smatra se osoba u čijem je vlasništvu vlasnička e-mail adresa sa koje je i prvotno naručena usluga. U slučajevima kada osoba u čijem je vlasništvu e-mail adresa sa koje je prvotno naručena usluga od Pružatelja, nije ujedno i osoba koja vrši plaćanje usluga koje Pružatelj pruža Korisniku osnovom sklopljenog ugovora i ovih Uvjeta korištenja, imati će se smatrati da je Vlasnik Usluge osoba u čijem je vlasništvu e-mail adresa sa koje je usluga naručena, dok se osoba koja vrši plaćanje, a koja je različita od osobe Vlasnika Usluge, neće smatrati Vlasnikom nego će ista isključivo biti ovlaštena na rad sa računima;
 • (o) Administrativna e-mail adresa - e-mail adresa sa koje je prvotno napravljena narudžba na Optima hosting web stranici,
 • (l) Narudžba - pisani zahtjev za zakup Usluge od strane Korisnika, kreiran putem Stranica Pružatelja ili od strane korisničke podrške,
 • (m) Aktivacija usluge - aktivacija usluge odnosi se na datum aktivacije Usluge zakupljene od strane Korisnika,
 • (n) Ponuda za produženje usluge - pisana narudžba za produženje zakupa Usluge poslana automatikom Korisniku. Istu može poslati i korisnička podrška na zahtjev Korisnika.
 • (o) Ispitanik – fizička osoba, u sukladnosti sa Općom uredbom o zaštiti podataka (EU679/2016),
 • (p) Voditelj obrade – pravna osoba koja koristi usluge Pružatelja, u pojedinim slučajevima odnosi se i na "Optima hosting" brand kao dio Plus Hosting Grupa d.o.o., Nobileova 20, 52100 Pula, Hrvatska, OIB: 25444746329.
 • (r) Izvršitelj obrade – "Optima hosting" brand kao dio Plus Hosting Grupa d.o.o., Nobileova 20, 52100 Pula, Hrvatska, OIB: 25444746329.

2. Zasnivanje ugovornog odnosa


Optima hosting pruža Usluge na temelju Ugovora sklopljenog između Plus Hostinga i Korisnika Usluge, čiji sastavni dio su ovi Uvjeti. Sklapanjem Ugovora s Pružateljem, Korisnik ujedno nedvojbeno potvrđuje da je pročitao sadržaj ovih Uvjeta korištenja, te da isti u cijelosti prihvaća kao obvezujuće.


Kupnjom i / ili korištenjem Optima hosting Usluga, Korisnik je suglasan sa Uvjetima korištenja. Ako se vrijeme potpisivanja ili drugog digitalnog pristanka ne može točno utvrditi, smatrati će se da je, prihvaćanjem ovih Uvjeta korištenja, potpisivanjem Ugovora i plaćanjem sukladno točki 10. ovih Uvjta korištenja, Usluga aktivirana. Ugovor se sklapa na daljinu te se na isti primjenjuje Zakon o Zaštiti potrošača NN 41/14, 110/15, kada je to primjenjivo odnosno kada je Korisnik fizička osoba koja djeluje izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti.


Ugovor se sklapa između Plus Hostinga (Pružatelja Usluga) te Vlasnika Usluge, odnosno osobe u čijem je vlasništvu e-mail adresa sa koje je i prvotno naručena usluga. Na zahtjev Pružatelja usluge, Korisnik je dužan predočiti Pružatelju usluge svoje važeće identifikacijske isprave, odnosno druge isprave koje Pružatelj usluge može smatrati potrebnim radi zasnivanja ugovornog odnosa, a sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka.


Optima hosting zadržava pravo izmijeniti ili dopuniti ove Uvjete korištenja u bilo koje vrijeme, time da će isti biti učinjeni dostupnim javnosti, javnom objavom na web stranicama Pružatelja usluge. Pružatelj također može navesti specifična pravila korištenja ili smjernice koji se primjenjuju na određene proizvode ili usluge na različitim područjima Stranice. Korisnik je odgovoran za pregledavanje Uvjeta te Optima hosting Stranice vezano za sva pravila ili smjernice u korištenju Usluga, izmjene ili dopune Uvjeta, promjene u cijenama te promjene u Uslugama.

3. Postavljanje usluga, početak i trajanje korištenja usluga


Korisnik može izvršiti narudžbu koristeći Stranicu Pružatelja ili može izvršiti narudžbu podnošenjem pismenog ili usmenog zahtjeva.


Po zaprimljenoj narudžbi, Pružatelj će ispostaviti ponudu Korisniku za naručene Usluge, koje će biti aktivirane po primitku uplate. Usluge Pružatelja plaćaju se unaprijed (avansno). Avansno plaćanje preduvjet je za aktivaciju, pružanje i produženje Usluge. Plaćanje će se smatrati izvršenim u trenutku kada novčana sredstva u punom iznosu sjednu na žiro- račun Pružatelja. Plaćanje će se smatrati neizvršenim sve dok novčana sredstva ne sjednu na žiro račun Pružatelja, bez obzira kojim načinom plaćanja je izvršena uplata, ili ako na žiro račun Pružatelja ne sjedne puni iznos po izdanoj ponudi, računu ili predračunu.


Početkom trajanja Usluge smatra se datum aktivacije Usluge, osim u slučaju kada je početak trajanja Usluge definiran posebnim Ugovorom ili dogovorom između Korisnika i Pružatelja. Trajanje Usluge vrijedi od početka trajanja Usluge do početka datuma isteka (ako je datum isteka 30.01., usluga ističe početkom 30.01., odnosno u ponoć između 29. i 30. siječnja).


Određene Usluge Pružatelja imaju posebno određeno trajanje, datum isteka i uvjete po kojima se Usluga produžuje, a koji su definirani u posebnim dodacima ovih Uvjeta.


Korisnik može u bilo kojem trenutku za vrijeme trajanja Usluge ustanoviti točan datum isteka Usluge u Korisničkim stranicama, podnošenjem pismenog zahtjeva ili kontaktiranjem Korisničke podrške.


Usluga završava datumom isteka, te nakon tog datuma Pružatelj više nije odgovoran za aktivnost i kvalitetu pružene usluge. Korisnik može produžiti trajanje usluge uplatom ponude za produženje usluge, čime se usluga produžuje na novi plaćeni period.


Obavijest i upute za produženje usluge biti će poslane e-mailom na Korisnikovu e-mail adresu minimalno 10 dana prije isteka usluge. Korisnik može zatražiti i drugačije načine i rokove obavještavanja o isteku usluge. Pružatelj nije odgovoran u slučaju neisporučene obavijesti o isteku usluge.


Ukoliko Korisnik ne želi produžiti uslugu, Korisnik je dužan isto potvrditi pismeno, u obliku e-maila ili ticketa sa administrativne e-mail adrese, ili pečatiranim i potpisanim zahtjevom. Ukoliko Korisnik izričito ne izjavi da ne želi više koristiti Uslugu, Usluga se automatski produljuje i Korisnik je dužan platiti naknadu za korištenje Usluge. U slučaju da Korisnik nije platio naknadu za korištenje Usluge, Usluga će biti deaktivirana.


Pružatelj usluga ima pravo odbiti zahtjev za pružanjem usluga:


 • a) Ako postoji osnovana sumnja da su podaci o identitetu odnosno pravnoj sposobnosti Korisnika netočni ili neistiniti,
 • b) Ako postoji osnovana sumnja da Korisnik namjerava zlorabiti Usluge, ili omogućiti trećoj strani zlouporabu Usluga,
 • c) Ako postoji osnovana sumnja da će korištenje usluge narušiti stabilnost usluge ostalim postojećim korisnicima,
 • d) Ako je nad Korisnikom pokrenut postupak predstečajne nagodbe, stečajni postupak ili postupak likvidacije, ako je Korisnik prezadužen i/ili nesposoban za plaćanje;
 • e) U ostalim slučajevima utvrđenim ovim ugovorom ili na osnovu vlastite procjene.

3.1 Prelazak na uslugu nižeg ili višeg cjenovnog ranga


Tokom trajanja perioda zakupa usluge, nije moguće raditi downgrade usluge, odnosno prelazak na paket nižeg cjenovnog ranga uz povrat preplaćenog iznosa.


Prelazak na uslugu nižeg cjenovnog ranga moguć je samo unutar prvih 30 dana od uplate za produženje ili zakupa nove usluge.


Nakon isteka perioda od 30 dana, moguće je prijeći na uslugu nižeg cjenovnog ranga, ali bez povrata preplaćenog iznosa, povrata iznosa u korisničke kredite ili preračunavanje usluge u svrhu dodavanja dodatnih dana na trajanje manje usluge.


Prelazak na uslugu višeg cjenovnog ranga, odnosno upgrade usluge je moguć u svakom trenutku uz nadoplatu razlike u cijeni.

4. Korisnikov sadržaj


Pružatelj neće sustavno pratiti Sadržaj koji Korisnik objavljuje, pohranjuje ili distribuira korištenjem Usluge. Korisnik je sam dužan paziti da je njegov Sadržaj u skladu sa pravilima prihvatljivosti korištenja te važećim Zakonima.


Pružatelj može odmah i bez prethodne obavijesti, poduzeti korektivne mjere na Sadržaju, uključujući uklanjanje svih ili dijela korisnikovog Sadržaja, isključenje ili obustavu svih ili pojedinih Usluga, kao i prekid ovog Ugovora u slučaju kršenja Pravila, u slučaju kršenja Zakona ili na temelju sudske odluke.


U slučaju da Pružatelj poduzme korektivne mjere zbog povrede Pravila ili Zakon, Pružatelj nije dužan dati Korisniku nikakvu naknadu, kao niti vratiti sredstva uplaćena za korištenje Usluga.


Korisnik ovim Ugovorom prihvaća da Optima hosting neće imati nikakvu odgovornost prema Korisniku ili bilo kojoj trećoj strani zbog korektivnih akcija koje su poduzete u slučaju kršenja Pravila, uključujući i ukidanje usluga.


Pružatelj Usluga smije pristupiti i izmijeniti Korisnikov sadržaj na poslužiteljima ili putem mreže za potrebe tehničke podrške, antivirusnog i antispam skeniranja, sprječavanja hakerskih napada, izrade sigurnosne kopije, utvrđivanja eventualnog kršenja Ugovora, i ostalih potreba nužnih za izvršenje Ugovora.


Pružatelj Usluga se obvezuje da će Korisnikov sadržaj čuvati kao poslovnu tajnu u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka, te ih bez suglasnosti Korisnika neće posredovati trećim osobama, osim po nalogu nadležnog tijela i u slučajevima definiranim ovim Uvjetima korištenja.

5. Pravila prihvatljivosti korištenja


Korisnik je suglasan da će Usluge biti korištene isključivo za zakonite svrhe. Zakoni Republike Hrvatske se primjenjuju na ovaj Ugovor te korištenje Optima hosting Usluga.


U nastavku prikazuje djelomičan popis aktivnosti koje su zabranjene za vrijeme korištenja Usluge, te potencijalno mogu dovesti do privremene ili trajne obustave Korisničkog računa ili Usluge bez prethodne obavijest.Bez određenog redoslijeda, Usluge se ne mogu koristiti za osobito, ali ne i isključivo, hostanje, izlaganje, prikaz, širenje, upload, download, prenošenje, transfer, distribuiranje, reproduciranje, prodavanje, linkanje (povezivanje), te davanje pristupa prema:

 • a) Bilo kojem Sadržaju ili web stranici koja sadrži materijal koji je namijenjen za promicanje ilegalne aktivnosti, nezakonit, prijeteći, opsceni, uvredljiv, uznemirujući, klevetnički, promiče mržnju ili koji krši bilo koji dio ovog Ugovora. Definicija takvog sadršaja je ostavljena na slobodnu procjenu Plus Hostinga;
 • b) Bilo kojem Sadržaju ili web stranici koja sadrži privatne ili povjerljive podatke, uključujući, ali ne i limitirano na podatke o kreditnim karticama, privatne brojeve telefona, adrese ili privatne e-mail adrese koji pripadaju Korisniku ili trećoj strani.
 • c) Bilo kojem Sadržaju ili web stranici koja je po Pružateljevom mišljenju pornografskih sadržaj, seksualno eksplicitan, opscen ili nasilan. Definicija takvog sadržaja je ostavljena na slobodnu procjenu Plus Hostinga;
 • d) Bilo kojem Sadržaju ili web stranici koja potiče terorizam, nasilje protiv ljudi, životinja ili imovine;
 • e) Bilo kojem Sadržaju ili web stranici koja se može koristiti za hackiranje ili provaljivanje u udaljene sustave, te koja se može koristitii kao otvoreni HTTP proxy;
 • f) Bilo kojem Sadržaju ili web stranici koja se može koristiti ili se koristi za “phishing” napad (krađa podataka);
 • g) Bilo kojem Sadržaju ili web stranici koj sadrži piratski softver, malware, , softver za phreaking, hacking, razbijanje passworda, DDOS controlere, penetration testing software, kao i stranice koje objavljuju linkove na spomenute materijale i/ili upute kako se isti koriste.
 • h) Neželjenoj ili bulk elektronskoj pošti (spam), uključujući, ali ne ograničavajući se na, korištenje Poslužiteljevog SMTP servisa ili mail skripte za slanje spam-a putem Poslužiteljeve infrastrukture. Jednako tako nije dozvoljeno slanje takvih poruka na Usenet news grupe.

Hostanje game servera također nije dozvoljeno zbog potencijalnih problema sa DDoS napadima te licenciranjem istih.

5.1. Uklanjanje sadržaja


Korisnik snosi potpunu odgovornost za zakonitost, sadržaj, kakvoću i istinitost informacija, aplikacija, podataka, slika, audio i video zapisa kao i svih drugih materijala koje ponudi i učini dostupnima putem weba, elektroničke pošte ili ostalih internet usluga.


Optima hosting ne procjenjuje niti utvrđuje, niti je isti dužan procjenjivati niti utvrđivati, zakonitost, kvalitetu, vlasništvo i copyright prava objavljenih sadržaja koje Korisnik učini dostupnima putem internetskih usluga. Optima hosting se potpuno ograđuje od Sadržaja objavljenog od strane Korisnika. Korisnik se slaže da neće objavljivati ili prenositi sadržaj koji je zaštićen pravima intelektualnog vlasništva (industrijsko vlasništvo, autorsko pravo i srodna prava), bez pristanka vlasnika odnosno nositelja prava.


Optima hosting također zadržava pravo na uklanjanje Sadržaja koji se kosi sa Pravilima prihvatljivosti korištenja iz članka 5. ovih Uvjeta Korištenja. Definicija takvog sadržaja je ostavljena na slobodnu procjenu Plus Hostinga.


U slučaju da treća strana ustanovi da je došlo do kršenja Zakona o autorskom pravu ili srodnih prava (NN167/03, NN79/07), Pružatelj će treću stranu uputiti na Korisnika. Prihvaćanjem Uvjeta korištenja Korisnik izjavljuje da je svjestan obveza i ograničenja usmjerenih na zaštitu autorskih i drugih srodnih prava.

6. Prava i obveze Korisnika i Pružatelja


6.1. Obveza održavanja točnosti podataka za kontakt


Korisnik je odgovoran dostaviti adresu elektronske pošte koja nije dio Usluge odnosno koja ne ovisi o Usluzi, radi održavanja mogućnosti dvosmjerne komunikacije. Ukoliko dođe do potrebe za kontaktom, dostavljena adresa elektronske pošte će se koristiti u tu svrhu.


Korisnikova je odgovornost osigurati da su njegovi kontakt podaci aktualni i ažurirani u bilo kojem trenutku korištenja Usluge. Pružatelj nije odgovoran za neaktivnosti Usluge zbog zastarjelih podataka za kontakt ili zbog e-mail filtera na strani Korisnika koji su onemogućili primitak obavijesti Korisniku.


Korisnik može provjeriti ili promijeniti ove podatke putem svojih korisničkih stranica, ili može kontaktirati Pružateljevu tehničku podršku putem e-maila, telefona ili chat-a. Davanje lažnih kontaktnih informacija bilo koje vrste, može dovesti do prekida Usluge i ovog Ugovora bez prethodnog obavještavanja Korisnika.

6.2. Obveza pravodobnog plaćanja


Pružatelj će Korisniku prije isteka Usluge slati obavijesti o isteku Usluge te ponude za produženje Usluge elektronskom poštom. Obavijesti o isteku Usluge šalju se u nekoliko navrata prije isteka, ovisno o vrsti Usluge. Ponude za produženje Usluga sa vremenskim istekom odnose se na razdoblje od datuma isteka Usluge do isteka sljedećeg obračunskog razdoblja. Obračunsko razdoblje Usluge sa vremenskim istekom određeno je prilikom narudžbe. Korisnik može zatražiti promjenu obračunskog razdoblja za Usluge sa vremenskim istekom slanjem pismenog zahtjeva Pružatelju.


Korisnik je dužan pravovremeno, prije datuma isteka Usluge, uplatiti ponudu za produženje Usluge ukoliko Usluga nije pravovremeno otkazana.


U slučaju nepravovremenog plaćanja Ponude za produženje usluge, Pružatelj će prekinuti pružanje Usluge bez obavještavanja Korisnika. Ukoliko Korisnik zbog kašnjenja s uplatom izvan datuma isteka usluge trpi gubitak i štetu, Pružatelj neće snositi troškove niti biti odgovoran za gubitak i štetu Korisnika.

6.3. Obveza održavanja tajnosti podataka


Korisnik se obvezuje da će poduzeti odgovarajuće tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite od neovlaštenog odavanja i korištenja pristupnih podataka, poput korisničkog imena i lozinke, koje je dobio od Pružatelja Usluga.


Korisnik je dužan čuvati sve korisničke podatke u tajnosti i u dosegu samo onim osobama koje moraju znati takve podatke, te se pobrinuti da su te osobe upoznate sa povjerljivom prirodom takvih podataka. Korisnik će se pridžavati autorizacijskih i sigurnosnih postupaka vezanih za korištenje Usluga.

6.4. Sigurnosne kopije i gubitak podataka


Izrada sigurnosnih kopija podataka Korisnika je odgovornost Korisnika. Pružateljev backup servis radi sigurnosne kopije podataka Korisnika, no Pružatelj nije odgovoran za podatke koji se nalaze unutar korisnikovog Sadržaja. Prihvaćanjem ovih Uvjeta Korisnik pristaje preuzeti odgovornost za svoje podatke, te raditi vlastite sigurnosne kopije podataka neovisno o Pružatelju.


U slučaju da je Korisnikov račun otkazan, ili nije produžen, Korisnikov sadržaj u obliku backup arhive će biti dostupan još 30 dana od isteka usluge. Korisnik može u bilo kojem trenutku unutar 30 dana od isteka izvršiti reaktivaciju korisničkog računa. Pružatelj nije dužan Korisniku dati pristup prema arhiviranom sadržaju ili poslati kopiju sadržaja u slučaju da Korisnik nije produžio uslugu. Pružatelj također ne može pružiti nikakva jamstva o dostupnosti sigurnosne kopije nakon isteka tog roka.


Pružatelj ne jamči sigurnost podataka koje se prenose Internetom. Pružatelj također ne snosi troškove za nastalu štetu u slučaju preuzimanja Korisnikovog Sadržaja ukoliko je taj Sadržaj dostupan javno putem interneta.

6.5. Korištenje bandwidth limita i elektronske pošte


Korisniku se dodjeljuje mjesečni bandwith limit. Taj limit ovisi o paketu zakupljene usluge. Ako Korisnikov račun premaši dodijeljeni limit, Pružatelj zadržava pravo da po vlastitom nahođenju poveća ili ne poveća limit do početka sljedećeg razdoblja (mjeseca). Neiskorišteni bandwidth limit u jednom mjesecu ne može se prenijeti na sljedeći mjesec.


Pružatelj zadržava i pravo da limitira broj poruka dolazne ili odlazne elektronske pošte u bilo kojem trenutku. Na Korisnikov zahtjev Pružatelj će odlučiti o uspostavljanju novog limita uzimajući u obzir zakonitost korištenja usluga i tehničke mogućnosti.

6.4. Registracija domene u sklopu nove web hosting usluge


Ako web hosting usluga koju Korisniku pruža Pružatelj uključuje i registraciju domene ili transfer i produženje domene za prvu godinu korištenja web hosting usluge, prilikom obnove web hosting usluge nakon isteka prvih godinu dana korištenja primjenjivati će se važeći cjenik za obnovu registracije domene Korisnika, kao i kod obnove web hosting usluge s prekidom kraćim od dvije godine.

6.5. Pristup korisničkoj podršci


Korisnik prima na znanje da je za ispravno korištenje Usluga potrebna određena razina znanja vezana uz elektroničke uređaje, računala, softver, korištenje interneta, mrežne protokole i sl., te da Pružatelj ne stavlja na raspolaganje takvo znanje niti pruža edukaciju vezano za isto. Korisnik će probleme sa korištenjem Usluge koji nisu povezani sa poteškoćama u uobičajenom radu poslužitelja, mrežnih servisa ili drugih dijelova infrastrukture Pružatelja, pokušati otkloniti samostalno ili uz pomoć treće strane.


Pružatelj će Korisniku pružati korisničku podršku putem sredstava elektroničke komunikacije koja su navedena na web Stranici Pružatelja i u radnom vremenu navedenom na web stranici Pružatelja.


Korisnik se obvezuje odnositi prema korisničkoj podršci Pružatelja s dužnim poštovanjem, bez psovanja, vrijeđanja ili bilo kojeg oblika maltretiranja. Ukoliko Korisnik otvoreno nastupi prema korisničkoj podršci suprotno normama lijepog ponašanja, Pružatelj će Korisnika upozoriti na isto, te u slučaju da Korisnik nastavi s takvim ponašanjem, Pružatelj može jednostrano i bez povrata uplaćenih sredstava raskinuti Ugovor.

6.7. Vlasništvo nad Uslugom


Vlasnikom Usluga smatra se osoba u čijem je vlasništvu vlasnička e-mail adresa sa koje je i prvotno zakupljena usluga, ili u slučaju domene ona osoba koja je navedena kao vlasnik u whois bazi podataka za domenu. Zahtjevi za novom lozinkom i pristupom control panelu, promjenama na hosting paketu, promjenama na ponudi i drugo mogu biti odobreni isključivo na upit sa administrativne e-mail adrese.


Ukoliko vlasnik želi ovlastiti treću osobu za rad sa zakupljenim uslugama (tehnički ili webmaster kontakt), isto je potrebno potvrditi pismeno, u obliku e-maila ili ticketa sa administrativne e-mail adrese, ili pečatiranim i potpisanim zahtjevom.


Ukoliko vlasnik želi prebaciti vlasništvo na drugu osobu, potrebno je isto potvrditi pismeno, u obliku e-maila ili ticketa sa administrativne e-mail adrese ili pečatiranim i potpisanim zahtjevom.


Odgovornost i eventualne sporove oko vlasništva usluga, domene, autorskih prava na dizajn i slično dužan je riješiti sam vlasnik hosting paketa.


Osoba ili tvrtka na koju su glase ponude i računi za web hosting usluge nije vlasnik web hosting usluga, osim u slučaju kada se radi o istoj osobi/tvrtki koja je navedena kao vlasnički e-mail.

6.8. Održavanje infrastrukture


Kako bi Pružatelj mogao osigurati najbolju moguću razinu usluge Korisnicima, Pružatelj usluge će održavati redovne radove na infrastrukturi. Kada god je to moguće, svi radovi na infrastrukturi (održavanje hardverskih i softverskih komponenti) odvijat će se u unaprijed najavljenom vremenu.

6.8.1. Planirano održavanje


Planirani radovi na infrastrukturi odvijat će se u unaprijed najavljenom terminu i to u periodu od 23:00 do 07:00 sati po hrvatskom vremenu.


U slučaju planiranih radova na infrastrukturi za koje se očekuje nedostupnost usluge u periodu duljem od 15 minuta, Pružatelj će obavijestiti Korisnika najmanje 48 sati unaprijed.

6.8.2. Neplanirano održavanje


Neplanirano održavanje označava radove na infrastrukturi koji su nastali kao rezultat analize rada sustava, problema u radu sustava, i sl., a moraju se odraditi u najkraćem mogućem roku kako bi se osigurala stabilnost infrastrukture.


U slučaju neplaniranih radova na infrastrukturi, Pružatelj usluge će radove nastojati odraditi u periodu od 23:00 do 07:00 sati po hrvatskom vremenu. Neplanirane radove će Pružatelj usluge prethodno najaviti ukoliko to bude moguće.

7. Dijeljeni ("shared") hosting


Pružatelj prodaje, između ostalih, hosting tehnologiju dijeljenog hostinga (eng.: " hosting"). Zbog prirode dijeljenog hostinga, kao pojedinačni korisnik zajedničke dijeljene okoline, te mogućnosti nepovoljnog utjecaja na druge korisnike, Pružatelj zadržava pravo, u bilo koje vrijeme, nadgledati podatke Korisnika te poduzeti mjere kako bi spriječio štetu za poslužitelje, mrežu, ili druge korisnike. Mjere mogu obuhvatiti suspendiranje i izmjenu web stranica, blokiranje pristupa, preusmjeravanje domena ili IP adresa, i druge akcije.


Korisnici koji imaju zakupljenu Uslugu dijeljenog web hostinga ne mogu preprodavati web hosting trećim stranama kao preprodavači. Ukoliko Korisnik to želi, Korisnik može postati preprodavač Pružateljevih usluga, sukladno prethodno dogovorenim uvjetima i sklopljenom ugovoru s Pružateljem.

7.1. Resursi hosting paketa


Korisnik je upoznat da se na istom serveru nalazi više shared i reseller hosting paketa, i da svi dijele zajedničke resurse tog servera. Pružatelj rezervira pravo da nametne limite na korištenje resursa u svrhu boljeg ukupnog korisničkog dojma. Korisnik se slaže s ovim limitima i dužan je pridržavati se istih. Jedan hosting paket može sadržavati više domena i pripadajućih web stranica. Ukoliko je na paket postavljeno više domena, u tom slučaju sve domene dijele ukupno ograničenje hosting paketa.


Resursi hosting paketa definirani su opisom paketa na Pružateljevoj Web stranici u sekciji "Web Hosting", a odnose se na diskovni prostor, broj dodatnih (addon) domena, broj e-mail računa, broj poddomena i parkirnih domena, broj MySQL ili MSSQL baza podataka, broj FTP računa, broj e-mail poruka poslanih u satu (120 je standardna postavka) te bandwidth. Zadnja stavka nije navedena na web stranici pošto se radi o tzv. "soft limitu" gdje limit podižemo po potrebi korisnika, osim u slučajevima kada pređe ograničenja normalnog korištenja usluge, u kojem slučaju Korisniku preporučamo zakup druge vrste Usluge.


U slučaju da korisnik iz bilo kojeg razloga prekorači limite, Korisnik će o istom biti obaviješten, ili od strane podrške ili direktno od strane sustava. Korisnik je u tom slučaju obavezan reagirati na obavijest i vratiti se u limite zakupljenog hosting paketa. Ukoliko se Korisnik ogluši na obavijest, te u roku od dva tjedna od primitka obavijesti ne vrati svoju potrošnju u gabarite zakupljenog paketa, Pružatelj zadržava pravo da Uslugu privremeno onemogući. Pružatelj nije odgovoran za neaktivnosti Usluge zbog prekoračenja limita zakupljene Usluge.

8. Registracija domena


Prihvaćanjem ovih uvjeta, Korisnik potvrđuje da je upoznat i prihvaća pravila registra za određenu vršnu domenu te se obavezuje biti u potpunosti u skladu s njima.


Korisnik razumije da davanje naloga za registraciju domene, obnovu ili prijenos domene ne jamči da će Pružatelj biti u mogućnosti izvršiti postupak. Korisnik je suglasan da kada narudžba može biti samo djelomično ispunjena, Ugovor je sklopljen samo za uspješno izvršene Usluge (npr. od 5 registracija domena naručenih, samo 3 su uspješno registrirane smatra se da je ugovor sklopljen za tri uspješno registrirane domene).


Ukoliko su naručene domene koje je Korisnik naručio i uplatio u međuvremenu zauzete od treće strane, Pružatelj će o tome Korisnika obavijestiti i ponuditi mu na odabir ili registraciju druge slobodne domene ili povrat uplaćenog iznosa za domene koje se ne mogu registrirati.


Pružatelj ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko je uplaćena domena u međuvremenu zauzeta od treće strane u periodu između narudžbe i uplate, te u slučaju grešaka sa API konekcijom na registre domena koji provjeravaju da li je naručena domena slobodna.


Naziv domene se ne može mijenjati nakon plaćanja i registracije

8.1. Premium domene


Premium domene su domene koje registar domena rezervira unaprijed kao domene veće (nabavne) vrijednosti. Te se domene pojavljuju kao slobodne domene ali njihovu točnu godišnju naknadu nije moguće znati unaprijed prilikom provjere u procesu narudžbe. Ukoliko Korisnik naruči i uplati Pružatelju "premium" domenu koja je slobodna u registru, ali nema standardnu dobavnu cijenu kao ostale domene u tom TLD-u, nego se radi o domeni veće nabavne vrijednosti od standardne cijene (tzv. "premium" cijena), Pružatelj će o tome Korisnika obavijestiti i ponuditi mu na odabir ili rregistraciju druge domene standardne cijene umjesto premium domene ili povrat uplaćenog iznosa za domene koje se ne mogu registrirati


Pružatelj ne snosi nikakvu odgovornost za situaciju u kojoj se prilikom registracije domene ispostavi da je uplaćena domena zapravo "premium" domena.

Korisnik je suglasan i pristaje na (kada je to izričito potrebno da ispuni zahtjeve Korisnika) modifikaciju kontakt informacija Korisnika koje se upisuju u registar određenih TLD (top level domena). To uključuje (ali nije ograničeno na) TLD koje zahtijevaju da Korisnik bude lokalno prisutan u zemlji TLD registra.

Pružatelj zadržava pravo da privremeno (i to samo za vrijeme trajanja procesa prijenosa domene) izmjeni kontakt informacije za domene radi prijenosa domene između registrara. Pružatelj je dužan vratiti kontakt podatke odmah nakon što se proces prijenosa domene završi. Ukoliko Pružatelj propusti pravodobno ažurirati kontakt informacije, Korisnik je dužan o tome obavijestiti Pružatelja te mu omogućiti određeni period za ažuriranje kontakt informacija Korisnika.

U periodu između registracije domene i objavljivanja sadržaja na domeni, Pružatelj usluga može na domeni objaviti bilo kakve informacije i sadržaje, bilo svoje ili od trećih strana, osobito o svojoj ponudi i uslugama. Sadržaj objavljen od strane Pružatelja usluga ne smije biti na štetu interesa Korisnika.

Pružatelj usluga mora ukloniti objavljeni sadržaj na domeni odmah nakon što Korisnik učini svoj vlastiti sadržaj dostupnim za objavljivanje. Pružatelj usluga ima također pravo objaviti svoje sadržaje za domene ili hosting za koje Korisnik nije platio račun ili nije dobio novu ponudu od Pružatelja usluga.

8.2. Žig


Ukoliko naručena domena sadrži žig na koju treća osoba polaže pravo, Pružatelj zadržava pravo da od naručitelja domene traži potvrdu da ima pravo korištenja žiga odnosno dokaz registracije žiga te zaštite žiga, prije registracije uplaćene domene. Ukoliko Korisnik tj. uplatitelj nema pravo korištenja žiga odnosno ako navedeno pravo, registraciju žiga odnosno zaštitu žiga, ne može dokazati, Pružatelj će odbiti registraciju domene i Korisniku ponuditi mu na odabir ili registraciju druge domene bez sadržanog žiga ili povrat uplaćenog iznosa za domene koje se ne mogu registrirati.


Ako Pružatelj registrira u ime i za račun Korisnika domenu koja sadrži žig treće osobe na koji Korisnik nema pravo korištenja, Korisnik sam snosi odgovornost za štetu prema trećoj strani, a Pružatelj zadržava pravo potraživanja naknade od Korisnika u slučaju suodgovornosti.

8.3. ICANN, akreditirani registrari i registri domena


Prihvaćanjem ovih uvjeta, Korisnik prihvaća prava i obveze koje propisuje ICANN i registri domena, i koje su sukladne sa Općom uredbom o zaštiti podataka..


ICANN propisuje da je Korisnik dužan dostaviti stvarne i provjerljive kontakt informacije za registrirane domene. Prilikom registracije ili prijenosa domene, registrar (ili provider registrara) će zahtijevati od Korisnika da potvrdi svoje kontakt informacije, te se smatra da je dostava tih podataka preduvjet za pružanje usluge.


Prihvaćanjem ovih uvjeta, Korisnik također prihvaća prava i obveze koja propisuju ICANN akreditirani registrari te registri domena koje Pružatelj koristi kao svoje poslovne partnere, koji zahtjevaju dostavu podataka Korisnika, te se smatra da je dostava tih podataka preduvjet za pružanje usluge.


Korisnik može pročitati uvjete korištenja registara i registrara ovdje:


Proces potvrde i promjene kontakt informacija zahtijeva od Korisnika da ima valjanu e-mail adresu na koju će biti poslan zahtjev za verifikaciju kontakt informacija. Korisnik je dužan svoj identitet potvrditi poduzimanjem odgovarajuće radnje detaljno opisane u e-mail poruci poslanoj na njegovu naznačenu e-mail adresu prilikom narudžbe usluga.


Ukoliko Korisnik ne poduzme odgovarajuće radnje, registrar može suspendirati domenu unutar 15 dana.


Pružatelj nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu zbog suspenzije domene uslijed nepotvrđivanja kontakt informacija od strane Korisnika. Pružatelj također nije odgovoran za isporuke poruka e-pošte Korisniku.

8.4. Period zakupa domena


Domene se registriraju na određeni period zakupa koji je u pravilu godina dana ili više godina, i imaju naznačen datum isteka u registru domena nakon kojeg domena može biti deaktivirana i/ili brisana u svakom trenutku ovisno o proceduri koju pojedini registar vršne domene propisuje.


Korisnik je dužan uplatiti Pružateljevu ponudu za produženje domene do datuma isteka domene. Ukoliko Korisnik propusti uplatiti produženje domene do datuma isteka domene, Pružatelj nije dužan pružiti uslugu po istoj navedenoj cijeni u ponudi, te može odbiti produženje domene i/ili tražiti doplatu zbog viših troškova produženja domene koja je istekla, o čemu će pravodobno obavijestiti Korisnika.


Obavijest i upute za produženje usluge biti će poslane e-mailom na Korisnikovu e-mail adresu 35 dana, 25 dana, 15 dana, 7 dana, te 1 dan prije isteka domene. Pružatelj nije odgovoran u slučaju neisporučene obavijesti o isteku usluge.


Pružatelj ne snosi nikakvu odgovornost za štetu uzrokovanu Korisniku zbog Korisnikove uplate usluge nakon datuma isteka domene, što uključuje (ali nije ograničeno na) štete zbog neaktivnosti, suspenzije ili brisanja domene

9. Preprodavačeva (“reseller”) odgovornost za korisnike


Preprodavači su odgovorni za podršku svojim korisnicima, koji prema Pružatelju nastupaju kao treće strane. Pružatelj ne pruža tehničku podršku trećim stranama, odnosno resellerovim korisnicima. Svi zahtjevi za podršku moraju biti podneseni od strane preprodavača u ime i za račun njegovih korisnika zbog sigurnosnih razloga.


Preprodavači su također odgovorni za sav sadržaj i aktivnosti pod njihovim korisničkim računom. Pružatelj će smatrati odgovornim preprodavača za bilo koju aktivnost njegovih korisnika koja krši zakone ili Pravila prihvatljivosti korištenja.


Sukladno s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka Preprodavač preuzima sve obaveze prema svojim korisnicima, tj. Ispitanicima.


POJEDINE ODGOVORNOSTI U VEZI GDPR PRELAZE NA PREPRODAVAČA – Preprodavač i Pružatelj moraju sklopiti adekvatan ugovor za obradu podataka u sukladnosti s Općom uredbom o zaštiti podataka.

10. Cijene i uvjeti plaćanja


Cijene Usluga definirane su važećim Cjenikom usluga, osim ako nije drugačije definirano Posebnim Ugovorom. Cjenik je objavljen na web Stranicama Pružatelja, te Korisnik sklapanjem ugovora s Pružateljem usluge potvrđuje da je upoznat sa važećim Cjenikom Pružatelja te da isti u cijelosti prihvaća. Pružatelj je ovlašten mijenjati Cjenik i učiniti ga dostupnim u skladu sa važećim propisima.


Usluge Pružatelja plaćaju se unaprijed (avansno). Avansno plaćanje preduvjet je za aktivaciju, pružanje i produženje Usluge.


Iznos koji Korisnik plaća za uslugu nikada se neće povećavati između datuma kupnje i dana isteka kupljene usluge osim ako ne postoji drugačiji pismeni dogovor sa Korisnikom te osim u slučaju kada dođe do povećanja cijene usluge dobavljača pružatelja usluge prema samom pružatelju, za iznos jednak ili veći od 10% od početne cijene. U tom slučaju, pružatelj je ovlašten povećati cijenu usluge prema Korisniku, i prije isteka kupljene usluge za pojedino obraunsko razdoblje. U tom slučaju, pružatelj će izmijeniti ove Uvjete korištenja, te o toj okolnosti pisanim putem posebno izvijestiti Korisnika, najkasnije 8 (osam) dana prije početka primjene nove cijene. Korisnik je u takvom slučaju ovlašten raskinuti ugovorni odnos sa Pružateljem, bez naknade.


Pružatelj zadržava pravo promjene cijena za sljedeće obračunsko razdoblje za Usluge sa vremenskim istekom.


Pružatelj zadržava pravo izmjene tehničkih karakteristika Usluga za vrijeme trajanja Usluge, kao i pravo da se poveća količina resursa unutar web hosting paketa u bilo koje vrijeme.


Ukoliko se Korisnik ne slaže sa izmjenom cijene ili tehničkih karakteristika Usluga, Korisnik ima pravo raskinuti ugovor prema odredbama u članku 12. ovog Ugovora.


Pružatelj prihvaća sljedeće načine plaćanja:


 • Uplata na žiro račun Pružatelja,
 • Internetsko plaćanje kreditnom karticom Visa, MasterCard, American Express, Diners putem web stranica Pružatelja ili Korisničkih stranica,
 • Plaćanje putem internetskog servisa PayPal putem Korisničkih stranica.
 • Devizne uplate iz inozemstva ( wire transfer )

VAŽNO: Kod deviznih uplata korisnik snosi troškove platnog prometa koji mogu nastati prilikom plaćanja (naknade za internetsko plaćanje, bankarske naknade, i sl.).

Plaćanje će se smatrati izvršenim u trenutku kada novčana sredstva u punom iznosu sjednu na žiro-račun Pružatelja. Plaćanje će se smatrati neizvršenim sve dok novčana sredstva u punom iznosu ne sjednu na žiro račun Pružatelja, bez obzira kojim načinom plaćanja je izvršena uplata, ili ako na žiro račun Pružatelja ne sjedne puni iznos po izdanoj ponudi, računu ili predračunu.

Ukoliko Korisnik preplati ponudu, račun ili predračun iznad traženog iznosa, odnosno ako dio naručene usluge ne bude mogao biti izvršen od strane Pružatelja, višak iznosa odnosno vrijednost neispunjenog dijela Usluge evidentirat će se na Korisnikovom korisničkom računu kod Pružatelja kao korisnički kredit u korisničkim stranicama. Korisnik može korisnički kredit iskoristiti za umanjenje budućih plaćanja ili tražiti povrat iznosa na svoj žiro-račun umanjen za troškove transakcije povrata. Pružatelj ne isplaćuje kamatu na korisnički kredit.

Fakture (račune) pružatelj izdaje u elektroničkom obliku prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost te Pravilniku o porezu na dodanu vrijednost. Prihvaćanjem Uvjeta korištenja usluga Korisnik je suglasan sa ispostavljanjem računa u tom obliku kao elektronička isprava sukladno Zakonu o elektroničkoj ispravi. U smislu Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost računom u elektroničkom obliku, ispostavljenom kao elektronička isprava, smatra se i račun potpisan elektroničkim potpisom sukladno Zakonu o elektroničkom potpisu.

11. Reklamacije


Korisnik je dužan pravodobno prijaviti, a Pružatelj pravodobno razmotriti zahtjev Korisnika.

U slučaju zlouporabe kršenja Pravila korištenja, Pružatelj zadržava pravo trenutnog uskraćivanja usluge te jednostranog raskida ugovora, bez daljnjih objašnjenja i bez povrata uplaćenih sredstava.

Pružatelj ima pravo odbiti reklamaciju ukoliko se ne radi o propustu od strane Pružatelja. Primjerice, ukoliko Korisnik je zabunom naručio uslugu, a Pružatelj je uredno ispostavio uslugu Korisniku, Pružatelj nije dužan napraviti povrat uplaćenih sredstava.

Korisnik ima pravo na reklamaciju u sklopu Garancije uz određene uvjete definirane u članku 11.3.

11.1. Domene


Za povrat uplaćenih sredstava za nove domene, svi uvjeti povrata uplaćenih sredstava ovise o uvjetima povrata vrhovnih registara na kojem/ima je domena registrirana a koji se, posljedično, imaju primjenjivati i na povrat sredstava Korisnika.

11.2. SSL certifikati


SSL certifikate Pružatelj zakupljuje u ime Korisnika od izdavača SSL certifikata (GeoTrust, Thawte, itd.).

Povrat sredstava za produljenje ili zakup SSL certifikata ovisi o pravilima izdavača SSL certifikata. Pružatelj će na valjani zahtjev izvršiti povrat sredstava ukoliko izdavač SSL certifikata to omogućuje.

Izdavači SSL certifikata putem kojih Pružatelj zakupljuje SSL certifikate za Korisnika nude svoju garanciju (eng. warranty), koja ne ulazi u Garanciju koju pruža Optima hosting, te kao takva, nije obvezujuća od strane Plus Hostinga.

11.3. Garancija


45 dnevna izjava o garanciji odnosi se isključivo na shared web hosting i reseller web hosting pakete . U garanciju nisu uključeni VPS paketi, dedicated serveri, registracija domena, SSL certifikati, softverske licence, PoslovniMail i Poslovne usluge.

Ukoliko je Korisnik pravovremeno poslao pismeni zahtjev Pružatelju, u kojem zahtjevu Korisnik ima prigovor na nedostatke usluge usluge koju koristi a koju mu Pružatelj pruža sukladno ovim Uvjetima korištenja, te ukoliko je takav zahtjev opravdan, Pružatelj će u razumnom roku koji ne može biti duži od 45 dana te nedostatke otkloniti te Korisniku omogućiti pružanje usluge bez nedostataka. U slučaju da Pružatelj predmetne nedostatke ne otkloni u navedenom roku, isti će na zahtjev Korisnika vratiti uplaćeni iznos korisniku u roku od 45 dana od aktivacije usluge.

Ukoliko je uz hosting uslugu naručena i dodatna usluga koja izlazi iz Garancije (domena, SSL certifikat, itd.), iznos povrata biti će umanjen za iznos cijene dodatne usluge. Dodatna usluga ostaje na korištenje Korisniku do kraja isteka zakupa.

12. Otkazivanje Usluge, isključenje Usluge, trajno isključenje Usluge i prekid Ugovora


U slučaju Korisnikove želje za otkazivanjem Usluge, Korisnik će prije isteka Usluge obavijestiti Pružatelja. Korisnik može otkazati Uslugu koja je u potpunosti podmirena slanjem zahtjeva pisanim putem, u obliku e-maila ili ticketa sa administrativne e-mail adrese, ili pečatiranim i potpisanim zahtjevom.

Pružatelj može trajno onemogućiti korištenje Usluge u slučaju kršenja bilo kojeg članka Uvjeta korištenja.

Pružatelj može trajno onemogućiti korištenje Usluge ukoliko Korisnik ne obnovi uslugu. Navedeno se neće smatrati otkazivanjem Usluge. Usluga se smatra otkazanom isključivo ukoliko Korisnik pismeno potvrdi otkazivanje Usluge, u suprotnom se samo radi o "suspenziji" Usluge. Usluga mora biti u potpunosti podmirena prije no što može biti otkazana.

U slučaju otkazivanja usluge od strane Korisnika, Pružatelj nije dužan vratiti već uplaćena sredstva.

13. Odricanje od odgovornosti


Pružatelj neće biti odgovoran za štetu, izgubljenu dobit materijalne ili duševne boli koju Korisnik ili treće strane mogu pretrpjeti zbog nepridržavanja ovih Uvjeta korištenja. Imajući u vidu prirodu posla Pružatelja, koja je predmet ovih Uvjeta korištenja, Pružateljeva odgovornost za štetu nastalu njegovom običnom nepažnjom, isključena je. Navedeno se odnosi na odgovonost Pružatelja na naknadu obične štete i izmakle koristi, te pravičnu naknadu neimovinske štete, sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

Pružatelj nije odgovoran za štetu nastalu zbog nastupanja više sile, kao i zbog vanjskih, izvanrednih i nepredvidivih okolnosti nastalih poslije sklapanja ugovora koje Pružatelj nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Pružatelj ne odgovara za usluge ili proizvode koje isporučuje bilo koja treća strana, a koji su povezani ili ovise o Uslugama Pružatelja

14. Politika privatnosti


Pružatelj može bez daljnje suglasnosti ili obavijesti Korisniku otkriti bilo koju informaciju o Korisniku organima koji su za to ovlašteni, na način kako to pozitivna zakonska regulativa propisuje.

Raspolaganje informacijama o korisniku detaljno je opisano u Politici privatnosti koju donosi Pružatelj na svojim web stranicama.

15. Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača


Sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača RH (NN br. 79/07, 125/07 -isp., 79/09, 89/09 -isp.- nije ispravan broj NN) Korisnici koji su potrošači mogu prigovor na kvalitetu usluga Pružatelja dostaviti u pisanom obliku:

na adresu Pružatelja Plus Hosting Grupa d.o.o., Nobileova 20, HR-52100 Pula

e-mail adresu info @ plus.hr

te u poslovnim prostorijama Pružatelja, u kojem slučaju će Pružatelj bez odgađanja pisanim putem potvrditi primitak prigovora.

Odgovor na primljeni prigovor Pružatelj će dati Korisniku u pisanom obliku na njegovu adresu, u roku od 15 dana od primitka prigovora.

16. Sporovi


Korisnik i Pružatelj izjavljuju da će sve sporove pokušati rješiti mirnim putem i bez angažiranja institucija. U slučaju spora, nadležan je Trgovački sud u Pazinu odnosno Općinski sud u Puli, Stalna služba u Pazinu, ovisno o prirodi spora.

 1. Izmjene i dopune ovih Uvjeta

Ovi opći Uvjeti stupaju na snagu i počinju se primjenjivati na sve Korisnike usluga na dan objave na web stranici Pružatelja.

Optima hosting zadržava pravo izmijeniti ove Uvjete. Sve izmjene ovih Uvjeta Pružatelj će objaviti na svojim službenim internetskim stranicama sukladno važećim propisima.

U slučaju izmjena i dopuna Uvjeta isključivo u korist Korisnika, primijenit će se na postojeće Korisnike danom objave tih izmjena. U slučaju izmjena Općih uvjeta koje su za Korisnika nepovoljnije u odnosu na ugovorene Uvjete, Korisnik može otkazati ugovor, bez naknade. U protivnom smatrat će se da je Korisnik suglasan s izmjenama.